Ετήσιοι απολογισμοί δράσεων

2021

2020

2019

Οικονομικοί απολογισμοί

Πατώντας το παρακάτω κουμπί μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τους ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) ετών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος

Κοτσώνη Αντωνέλα, Μέλος

Ματσάνκος Νικόλαος, Μέλος

Παπαγεωργίου Χριστίνα, Μέλος

Οργανωσιακή δομή

Ισχύον Καταστατικό

Τελευταία τροποποίηση: 15 Μαρτίου 2021

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επομ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ InterMedi@KT». Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και το διακριτικό τίτλο «InterMedi@KT» ή απλώς «IM@».

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Πάτρας. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στον 1ο όροφο της οδού Διονύσου, αρ. 11, στο Πετρωτό Πατρών (Τ.Κ. 26500). Με απόφαση των εταίρων τα γραφεία της εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη διεύθυνση χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1ον. Η σύγχρονη και αποτελεσματική προώθηση γνώσης που αφορά επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τέτοια προώθηση θα βασιστεί κυρίως σε, αλλά όχι περιορισμένη από, ηλεκτρονικά πολυμέσα και χρήση διαδικτύου, θα απευθύνεται σε ιδιώτες, οργανισμούς, εταιρίες, πανεπιστήμια και άλλα νομικά πρόσωπα, και θα χειρίζεται τους ακόλουθους κύριους άξονες:

 1. I. Επιχειρηματική καινοτομία, με σκοπό την ενδυνάμωση και εξέλιξη ήδη υπαρχουσών ή νεοσύστατων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε θέματα σχετικά με, αλλά όχι περιορισμένα από, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων τους, όπως και τους τομείς εργασίας και επένδυσής τους.
 2. II. Τοπική ανάπτυξη μέσω εναλλακτικού τουρισμού, με σκοπό την επαγγελματική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών μέσα από την βέλτιστη αξιοποίηση και προβολή τοπικών πόρων.
 3. III. Εκλαΐκευση επιστήμης, με σκοπό την ενδυνάμωση γνώσης και αναζήτησης της, μέσα από την προώθηση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών, απευθυνόμενη σε νέους, ηλικιωμένους και μελλοντικούς επαγγελματίες, κινούμενη κατά αυτόν τον τρόπο σε μία γκάμα ηλικιών, γνώσεων και εκπαιδευτικού υπόβαθρου:
  • Μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • ενήλικες (25-35 ετών)
  • ενήλικες 36-46 ετών
  • ενήλικες 47 ετών και άνω
 4. IV. Κοινωνική συνοχή, μέσω διεκδίκησης επαγγελματικής απασχόλησης σε ευπαθείς ομάδες, δίνοντας έμφαση στην εξίσωση φύλων, καταγωγών και όποιων ατομικών ιδιαιτεροτήτων. Ως τέτοιες ευπαθείς ομάδες, η εταιρεία κρίνει και αναφέρει, αλλά δεν περιορίζεται από, τις παρακάτω:
  • Άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και περιορισμούς, των οποίων η πνευματική λειτουργία ικανοποιεί κριτήρια για επαγγελματική απασχόληση, μα χρήζουν ειδικής ενημέρωσης και αντιμετώπισης
  • Άτομα που στηρίζονται από προγράμματα απεξάρτησης
  • Άτομα που έχουν εκτελέσει ποινή φυλάκισης
  • Νόμιμοι μετανάστες

2ον. Η δημιουργία δικτύου επαφών σε κρατικό και διεθνές επίπεδο, αποτελούμενου από ιδιώτες, οργανισμούς, εταιρίες, πανεπιστήμια και άλλα νομικά πρόσωπα, που φέρουν παρεμφερείς σκοπούς και δράσεις και στηρίζουν το έργο της εταιρείας. Τα κριτήρια επιλογής για την δημιουργία ή κατάργηση μιας τέτοιας επαφής στο δίκτυο της εταιρείας θα ορίζονται από τους εταίρους της, με κύριο άξονα τον ορισμό του Άρθρου 3/ Παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

3ον. Η συμμετοχή της εταιρείας σε (συν-)χρηματοδοτούμενες συνεργασίες κρατικού και διεθνούς επιπέδου με ιδιώτες, οργανισμούς, εταιρίες, πανεπιστήμια και άλλα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι δράσεις και σκοποί είναι παρεμφερής με αυτούς της εταιρείας. Τα κριτήρια για την δημιουργία ή κατάργηση μιας τέτοιας συνεργασίας θα ορίζονται από τους εταίρους της, με κύριο άξονα τον ορισμό του Άρθρου 3/ Παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

4ον. Η συμβολή στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, εμβάθυνση της Δημοκρατίας και προώθηση κοινωνικής συνοχής στους Ευρωπαίους πολίτες, μέσα από επιτυχή μετάδοση γνώσης και ενημέρωσης ως εφόδια για επαγγελματική κατάρτιση. Κατά συνέπεια, οι δράσεις της εταιρείας θα στοχεύουν τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5 - ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρείας θα μπορεί να λειτουργεί ως «διακινητής γνώσης» και να χρησιμοποιεί κάθε μέσον που κρίνεται πρόσφορο από τους εταίρους της.
Ενδεικτικά σημειώνονται τα ακόλουθα μέσα :

 1. Η δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων για εύκολη και άμεση πρόσβαση από το κοινό και μεταφορά γνώσης προς αυτό, με υλικό σχετικό με τους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 2. Η διασφάλιση και κατοχύρωση σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο των μεθόδων και προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία (πατέντα).
 3. Η ανάληψη δράσης και η διενέργεια εκδηλώσεων πάσης φύσεως που υπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας και της αποστολής της.
 4. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα της Κοινωνίας των Πολιτών.
 5. Η συμμετοχή της εταιρείας και η εγγραφή της ως μέλος σε άλλους ημεδαπούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς Οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς.
 6. Ο συντονισμός της δράσης και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 7. Η ίδρυση ή η συμμετοχή στην ίδρυση και την οργάνωση άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ενώσεων, εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων πάσης φύσεως.
 8. Η διεύρυνση της δραστηριότητας της εταιρείας και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 9. Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια ή σε εκπαιδευτικά και μορφωτικά προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και λοιπών ηλεκτρονικών και μη εντύπων.
 10. Η σύσταση και οργάνωση εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, γραφείων καθώς και παραρτημάτων της εταιρείας σε διάφορα μέρη.

Άρθρο 6 - ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΡΔΗ

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρεία ετήσιες τακτικές και έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από :

 1. Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα τα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά κλπ.
 2. Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές διεθνών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη του σκοπού της .
 3. Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της.
 4. Συμμετοχή σε (συν-)χρηματοδουτούμενα ευρωπαϊκά, εθνικά ή/και διεθνή προγράμματα.
 5. Κάθε είδους εισφορά, της οποίας η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
  Πάσης φύσεως χορηγοί της εταιρείας, κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σ΄ αυτήν είναι απαραίτητο να έχουν ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά θέματα και να μην έχουν τιμωρηθεί από τα ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια για ατιμωτικά αδικήματα.

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις της έναντι του Δημοσίου ή τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός.
Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.

Τα τυχόν, πέραν των συνεισφορών των εταίρων καθαρά κεφάλαια της εταιρείας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 7 - ΟΡΓΑΝΑ

Τα Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από όλους τους εταίρους και αποτελεί το ανώτατο Όργανο της εταιρείας.
 2. Η Γ.Σ. συνέρχεται με πρωτοβουλία του Δ.Σ. τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (τακτική Γ.Σ.).
 3. Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε όταν δύο (2) εταίροι υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο, υποδεικνύοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 4. Η Γ.Σ. συζητάει και αποφασίζει επί ζητημάτων στρατηγικής και επί παντός άλλου θέματος που αφορά την εταιρεία, ελέγχει όλα τα λοιπά Όργανα και εκλέγει, παύει ή αντικαθιστά τα μέλη του Δ.Σ.
 5. Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. δεν είναι δημόσιες; συγκαλούνται με απλή ειδοποίηση του Προέδρου προς όλους τους εταίρους, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 6. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα, εφόσον προταθούν από δύο (2) τουλάχιστον παριστάμενους (ή και εκπροσωπούμενους) εταίρους.
 7. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται, κατά την έναρξη τη συνεδρίασης, να παρίστανται οι μισοί τουλάχιστον εταίροι. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων κατά τη ψηφοφορία εταίρων.
 8. Αν κατά την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων εταίρων.
 9. Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρούνται και οι εκπροσωπούμενοι εταίροι.
 10. Ένας εταίρος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) από τα απουσιάζοντα μέλη.
 11. Με πρωτοβουλία του Προέδρου, η Γ.Σ. εκλέγει τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης καθώς και εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
 12. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γ.Σ. και οι αποφάσεις που ελήφθησαν καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. από ειδικό γραμματέα με την επιμέλεια του Προέδρου της Εταιρείας.
 13. Η πρώτη Γ.Σ., κατά την οποία θα εκλεγούν και τα μέλη του πρώτου Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εντός διμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της ιδρυτικής απόφασης της εταιρείας από το Πρωτοδικείο της Πάτρας. Μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζονται οι: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, Ζαχαράκη Μυρτώ-Χαραλαμπία, Καζαντζίδης Γεώργιος, ενεργούντες από κοινού και αποφασίζοντας ομόφωνα για κάθε θέμα.

Άρθρο 9 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία έως εννέα (3-9) φυσικά πρόσωπα που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για τριετή θητεία.
 2. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. ορίζεται και αλλάζει με απόφαση της Γ.Σ., η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
 3. Το Δ.Σ. διαμορφώνει την πολιτική της εταιρείας και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στη λειτουργία του, τηρώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει (ή αντικαθιστά) ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο καθώς και (προαιρετικά) έναν Αντιπρόεδρο.
 5. Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου ή τριών (3) εκ των μελών του τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως.
 6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ανεξάρτητα από το αριθμό των παρόντων. Επίσης αποφάσεις μπορούν να ληφθούν χωρίς συνεδρίαση εφόσον αυτές φέρουν την υπογραφή του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
 7. Το Δ.Σ. διορίζει, καθοδηγεί, ελέγχει, εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και οικονομικούς απολογισμούς. Η μισθοδοσία και οι πάσης φύσεως χρηματικές απολαβές του προσωπικού των γραφείων, των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών, των εξωτερικών συνεργατών καθώς και άλλων στελεχών της εταιρείας, καθορίζονται και ελέγχονται από το Δ.Σ.
 8. Με την επιμέλεια του Προέδρου τηρείται βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 10 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 1. Για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ορίζεται εκπρόσωπος και διαχειριστής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου όταν ενεργεί επ΄ονόματι και για λογαριασμό της εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι επικεφαλής της λειτουργίας και του συνολικού έργου της Εταιρείας, διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., εκφράζει τις θέσεις της εταιρείας και το εκπροσωπεί ελεύθερα έναντι του δημοσίου, της δικαιοσύνης, των διεθνών Οργανισμών και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Τον Πρόεδρο μπορεί να αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
 3. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκπροσωπηθεί νομίμως από άλλα στελέχη του Δ.Σ. με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του Προέδρου.
 4. Σε περίπτωση θανάτου του Προέδρου ή κήρυξής του σε δικαστική συμπαράσταση ή σε πτώχευση, την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
 5. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ενεργούντα συλλογικά.

Άρθρο 11 - ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

 1. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δε λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.
 2. Σε περίπτωση που εταίρος αποβιώσει, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων καθώς των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος όμως έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδας, που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών του προς την εταιρεία, αφαιρουμένων αντιστοίχως, κατ’ αναλογίαν των εισφορών εκάστου, των μέχρι εκείνη τη στιγμή γενομένων δαπανών.
 3. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου του εταίρου πρέπει να ασκηθεί με δήλωσή του που θα κοινοποιηθεί στη εταιρεία και στους υπολοίπους εταίρους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του εταίρου.

Άρθρο 12 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μετά από γραπτή αίτησή του, πρότασή του από δύο εταίρους και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για το σκοπό αυτό. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία 3/4 των λοιπών εταίρων.
 2. Η είσοδος νέου εταίρου προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του.
 3. Έξοδος εταίρου δεν επιτρέπεται παρά μόνο στις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας. Εξερχόμενοι εταίροι αναλαμβάνουν το ποσό της συνολικής εισφορά τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημιά της εταιρείας.
 4. Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, ακληρονόμητο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής.

Άρθρο 13 - ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 1. Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εγγραφή ως αρωγών μελών της εταιρείας φυσικών ή νομικών προσώπων, Οργανισμών, Ινστιτούτων, Εταιριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 2. Επίσης μετά από αιτιολογημένη απόφασή της η εταιρεία μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη της εταιρείας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που μπορούν να προσφέρουν ή έχουν ήδη προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
 3. Η εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες με μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, ή Φορείς από Ελλάδα ή εξωτερικό, τα οποία μπορούν να μετέχουν στην υλοποίηση των σκοπών και προγραμμάτων της.
 4. Ο παραπάνω κατηγορίες μελών (αρωγά, επίτιμα) πέραν του τίτλου τους, δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στην Διοίκηση, Εκπροσώπηση και Διαχείριση της εταιρείας.

Άρθρο 14 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της η εταιρεία μπορεί να:

 1. Προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου,
 2. Συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις έργου,
 3. Δημιουργεί μόνιμες ή επί τούτο ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή από μέλη ή μη μέλη της για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της. Είναι δυνατόν να προστεθεί σε μία τέτοια ομάδα μέλος του Δ.Σ. και να αμείβεται, αλλά αυτό αυτόματα σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 15 - ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο. Επίσης τηρεί τα εξής βιβλία:
– Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
– Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
– Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
– Βιβλίο Μελών (Επιτίμων – Αρωγών)

Άρθρο 16 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία, η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Άρθρο 17 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η καταγγελία της εταιρείας από οποιονδήποτε εταίρο ακόμα και με επίκληση σπουδαίου λόγου δεν επιφέρει σε καμιά περίπτωση τη λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον εξερχόμενο εταίρο την συνολική αξία της προσωπικής εισφοράς του, αφαιρουμένων αντιστοίχως, κατ’ αναλογίαν των εισφορών εκάστου, των μέχρι εκείνη τη στιγμή γενομένων δαπανών.

Άρθρο 18 - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) εάν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ή αυτός κατέστη ανέφικτος
β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά το χρόνο της λύσης της.

3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να προβεί στην είσπραξη τυχόν απαιτήσεων της εταιρείας και πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της. Στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. Το τυχόν απομένον ενεργητικό θα διατεθεί, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κοινωφελές Ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό Φορέα της ημεδαπής η αλλοδαπής δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

4. Η υπηρεσία του εκκαθαριστή είναι άμισθη, εκτός των πραγματικών δαπανών του για την περαίωση του έργου του.

Άρθρο 19 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας που θα ρυθμίζει εσωτερικά θέματα λειτουργίας.

Άρθρο 20 - ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 επ.).

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας.

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι (20) άρθρα,αφού συνετάγη, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπεγράφη από αυτούς σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, ενώ ένα αντίγραφο κρατήθηκε για να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα για να δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου της Πάτρας.

Άρθρο 21 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι Εταίροι της Εταιρείας είναι οι επτά συμβαλλόμενοι της παρούσης τροποποίησης, όπως απορρέει και από τα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαρτίου 2021:

Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Αντωνοπούλου Ειρήνη
Αρχιμανδρίτης Γρηγόρης
Κοτσώνη Αντωνέλα
Ματσάνκος Νικόλαος
Παπαγεωργίου Χριστίνα
Πουλίδα Δήμητρα

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Η InterMediaKT συμμετείχε επίσημα και αξιολογήθηκε με 4/5 αστέρια στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ II: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στην Ελλάδα.

Αποτελέσματα 2ου γύρου (Απρίλιος 2021)