Ας προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνική ένταξη και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη!

Η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κρίσιμη πτυχή της κοινωνικής ένταξης, της συμμετοχής των νέων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται δραστηριότητες άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Heritage for Youth αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ νέων και εργαζομένων σε θέματα νεολαίας από επτά χώρες της ΕΕ, με στόχο την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνικής ένταξης και της επιχειρηματικής ικανότητας στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού. Το έργο επιδιώκει επίσης να βελτιώσει τις εγκάρσιες ικανότητες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, επιτρέποντας την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Επιπλέον, προωθείται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στον οικοτουρισμό, για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Η συμμετοχή των νέων και των τοπικών φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν και της συμμετοχής. Το έργο επιδιώκει να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, ώστε να ενισχύσει την ποιότητα της δραστηριότητάς τους και να προωθήσει την ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Ως ένας από τους στόχους του έργου, 7 οργανώσεις-εταίροι πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και των εργαζομένων στη νεολαία. Το έργο περιελάμβανε μια διακρατική συνάντηση συντονισμού στην Πορτογαλία, βραχυπρόθεσμες κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού στην Ελλάδα και την Ισπανία και μια διακρατική συνάντηση έργου στην Κροατία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης μικτή κινητικότητα νέων στην Πορτογαλία για 5 ημέρες. Πραγματοποιήθηκε τελική συνάντηση στην Πορτογαλία για την αξιολόγηση του έργου και θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις προβολής σε κάθε χώρα εταίρο.

Το έργο οδήγησε σε έναν πολύγλωσσο ιστότοπο που μοιράζεται καλές πρακτικές και αποτελέσματα του έργου, καθώς και σε μια e-learning πλατφόρμα για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον οικολογικό και βιώσιμο τουρισμό και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ένα φυλλάδιο με ανάλυση καλών πρακτικών και εργαλεία για τον οικοτουρισμό και την κοινωνική επιχειρηματικότητα αναρτήθηκε στον ιστότοπο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μικτής κινητικότητας αναπτύχθηκε μια συλλογή εργαλείων για νέους, τα οποία επίσης αναρτήθηκαν στον ιστότοπο και μοιράστηκαν μέσω εκδηλώσεων προβολής με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.