Learning to Learn

Περιγραφή

Η «μάθηση για μάθηση» είναι μια προσέγγιση που βοηθά τους νέους να μεγιστοποιήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματά τους και να ενημερώσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη διαδικασία μάθησης. Αυτή η εγκάρσια αρμοδιότητα υποστηρίζει την ανάπτυξη άλλων βασικών ικανοτήτων και επικεντρώνεται στις δεξιότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης και κριτικής αντανάκλασης, επίλυση προβλήματος, συνεργασία με άλλους, σχεδιαστικές δεξιότητες, δεξιότητες για να βελτιώσουν και να κατευθύνουν τη δική τους μάθηση για να τους βοηθήσουν να γίνουν αυτόνομοι μαθητευόμενοι. Γιατί η μάθηση για μάθηση είναι τόσο σημαντική; Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας και ζωής, οι νέοι από μειονεκτικές κατηγορίες πρέπει να βασίζονται σε δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να τους επιτρέψουν να πετύχουν.

Σκοποί και στόχοι
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξασφαλίσει καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους από τις αγροτικές περιοχές και τις αστικές περιφέρειες να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία μάθησης και να αναπτύξουν την εγκάρσια ικανότητα της μάθησης για μάθηση. Οι στόχοι του έργου, οι οποίοι προγραμματίζονται να επιτευχθούν σε 2 χρόνια, είναι:

 • να αναλύσει τον ορισμό και τις διαφορετικές (πολιτιστικές) κατανοήσεις της μάθησης για μάθηση και να εντοπίσει τις ανάγκες που σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία των νέων ανθρώπων στις 5 κοινότητες που εμπλέκονται στο έργο, για μια περίοδο 24 μηνών.
 • να καταστήσει πιο λειτουργικά την ικανότητα μάθησης για μάθηση σε συνδυασμό με τις άμεσες ομάδες-στόχους – τους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας και τους νέους σε μειονεκτικές περιοχές από τις 5 κοινότητες που εμπλέκονται στο έργο, για περίοδο 24 μηνών.
 • Σχεδιασμός και επικύρωση εργαλείων και υλικών κατάρτισης για «δεξιότητες για τη ζωή και την εργασία» κατά τη διάρκεια του έργου που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για άμεσους και έμμεσους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι για τη νεολαία θα είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν το επίπεδο αυτο-ενδυνάμωσης ή αυτο-ανάπτυξης και, κυρίως, να αναπτύξουν το επίπεδο προσαρμογής σε ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.

Πώς θα μετρήσουμε τον βαθμό επίτευξης των στόχων αυτών;

 • Θα αναπτύξουμε νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και υποστήριξη της ικανότητας μάθησης για μάθηση
 • Θα συγκεντρώσουμε τις άμεσες και έμμεσες αντιδράσεις προς αυτά τα εργαλεία
 • Θα μετρήσουμε το βαθμό ενδιαφέροντος για το έργο που προέρχεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο αρχείο.

Τίτλος: Learning to Learn

Διάρκεια Έργου: Φεβρουάριος 2019 – Ιανουάριος 2021

Κατηγορία Έργου:  KA2- Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, KA205 – Στρατηγικές συνεργασίες για νέους

Κωδικός Έργου: 2018-3-RO01-KA205-061167

Ιστοσελίδα: https://onestepup.me/

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα:

 • Ομάδες εστιασμένες με νέους ανθρώπους στις 5 κοινότητες που εμπλέκονται στο έργο
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους και τους νέους
 • Καθοδήγηση δραστηριοτήτων με νέους ανθρώπους ένα προς ένα
 • Συναντήσεις με εξωτερικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς: σχολεία, επαγγελματίες εκπαιδευτές, εταιρείες κ.λπ. που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα των υλικών / περιεχομένου και τα μαθήματα κατάρτισης – και τα τέσσερα πνευματικά αποτελέσματα – τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του προγράμματος υποστηρίζονται από μια σειρά δραστηριοτήτων.

 • τεκμηρίωση έντασης
 • ανταλλαγή απόψεων με την εταιρική σχέση
 • συλλογή απόψεων, συνεντεύξεις, δηλώσεις εμπειρογνωμόνων στον τομέα της μάθησης για μάθηση
 • συνεδριάσεις με εξωτερικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς: σχολεία, φορείς παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρήσεις κ.λπ.
 • εργασία, γραφή και τεχνική ανάπτυξη υλικών
 • ενσωμάτωση των αναθεωρήσεων και των εξωτερικών αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια του έργου

Αποτελέσματα ανάπτυξης ικανοτήτων:
Και οι 5 εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό το έργο είναι έμπειροι συνεργάτες σε διάφορα είδη έργων: νεολαία, τυπική εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων κλπ. Συγκεντρώνουν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους στον τομέα αυτό και αναπτύσσουν από κοινού ένα συνεπές έργο που θα περιλαμβάνει επίσης την οικοδόμηση οργανωτικής και εκπαιδευτικής ικανότητας για αυτούς:

 • Αυτό το πρόγραμμα θα προσφέρει το πλαίσιο και τα μέσα για όλους τους εταίρους για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο την ικανότητα μάθησης για μάθηση – κάθε ένας από τους εταίρους θα κατασκευάσει μέσα στον αντίστοιχο οργανισμό ένα πρόγραμμα μάθησης για μάθηση που θα συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 • Οι εταίροι θα αυξήσουν την ικανότητά τους για υλοποίηση έργων – μέσω διαχείρισης έργων, διακρατικών συναντήσεων, σχεδίων αξιολόγησης της ποιότητας, σχεδίων αξιολόγησης κινδύνου
 • οι εταίροι θα αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό – μέσω της συνεργασίας με εταίρους σε επίπεδο ΕΕ
 • οι εταίροι θα μάθουν να συνεργάζονται με διάφορους ενδιαφερόμενους που μπορούν να εμπλουτίσουν το έργο – με συνεδριάσεις, ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνέδρια κ.α.