“RISKSAFE, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση κινδύνων, ελευθερία και ευελιξία για ηλικιωμένους και φροντιστές

Στόχοι:

 

  • Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει γρήγορα. Ο αριθμός των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προβλέπεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία, φθάνοντας τα 149,2 εκατομμύρια κατοίκους (28,5 % του συνολικού πληθυσμού) το 2050.

  • Μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων πολιτικής στην ΕΕ είναι η προώθηση της ενεργού γήρανσης και της γήρανσης, με άλλα λόγια η ευκαιρία για τους ηλικιωμένους να παραμείνουν ενεργοί και κοινωνικά παραγωγικοί ζώντας στο περιβάλλον του σπιτιού τους. Η ενεργός γήρανση είναι μια πολυδιάστατη έννοια που ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «… τη διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής καθώς οι άνθρωποι γερνούν». Όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη ενδιαφέρονται για τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης της ενεργού συμμετοχής και του μη αποκλεισμού του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων στις σύγχρονες κοινωνίες μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας σε όσους είναι αδύναμοι ή με κινητικά προβλήματα.

 

  • Αντίστοιχα, πολλοί ηλικιωμένοι προτιμούν να ζουν στο σπίτι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά την αυξανόμενη αδυναμία και τις πολύπλοκες ανάγκες, δηλαδή τη «γήρανση στη θέση τους» – μια κατάσταση που είναι παρόμοια σε πολλές χώρες. Για τους περισσότερους ηλικιωμένους, το σπίτι τους βιώνεται ως προστάτης της ιδιωτικής ζωής και της ταυτότητάς τους, ένας χώρος που παρέχει ένα αίσθημα δύναμης, ανεξαρτησίας, ευθύνης και χρησιμότητας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ δίνουν σαφή προτεραιότητα στη γήρανση με στόχο την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών σε ηλικιωμένους ώστε να μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους για όσο διάστημα μπορεί, και σε περιβάλλοντα που είναι υποστηρικτικά και ενεργοποιητικά.

  • Ο γενικός στόχος του έργου RISKSAFE είναι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου στην κοινότητα (ηλικιωμένοι που ζουν στα σπίτια τους):

 

  • – Ως προληπτικό, προστατευτικό και προωθούμενο εργαλείο ευημερίας των ηλικιωμένων με βάση τη σωστή αντίληψη για τη γήρανση, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να γερνούν στο περιβάλλον τους

 

  • – Δίνοντας έμφαση στη λειτουργία της εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων πέρα από τη σωματική ασφάλεια, ως όρος ομπρέλα που εξετάζει και αναλύει:

α) οι λεγόμενες σιωπηρές βλάβες που απορρέουν από την πίεση μιας χρόνιας νόσου ή άλλων επιβαρυντικών παραγόντων ψυχικής, γνωστικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσης που σχετίζονται με την ηλικία·

β) την ατομική αντίληψη για τη γήρανση και τις ικανότητες που έχει ένα ηλικιωμένο άτομο τη νύχτα

γ) την κοινωνική αντίληψη για τη γήρανση και τις υφιστάμενες σχετικές ευκαιρίες ή εμπόδια

δ) ο ρόλος των εννοιών ως θετικών κινδύνων και προληπτικής ανάληψης κινδύνων

– Ως χρήσιμο εργαλείο φροντίδας όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη των κινδύνων, για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που χρήζουν φροντίδας

– Ως μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για πιο ολοκληρωμένη φροντίδα και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ηλικιωμένων και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης για τον μετριασμό των κινδύνων της αυτόνομης διαβίωσης

– Ως χρήσιμο εργαλείο φροντίδας όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη των κινδύνων, για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που χρήζουν φροντίδας

– Ως μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για πιο ολοκληρωμένη φροντίδα και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ηλικιωμένων και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης για τον μετριασμό των κινδύνων της αυτόνομης διαβίωσης

 

  • Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο της μικτής μάθησης. Συνδυάζοντας την ιδιαίτερα καλή προσβασιμότητα και ευελιξία της πλατφόρμας RISKSAFE με εκδηλώσεις πρόσωπο με πρόσωπο, το RISKSAFE θα αναπτύξει μια εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτές για να εξασφαλίσει την ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες.

     

  • Ένας άλλος στόχος είναι η περαιτέρω καθιέρωση προσφορών υποστήριξης για ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας, π.χ. μαθήματα, συμβουλευτικά σημεία, προσωπική υποστήριξη στο σπίτι κ.λπ., και η προώθηση ευκαιριών ψηφιακής συμμετοχής, που συνδέονται στενά με την προτεραιότητα συμβολής στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας.

Τίτλος: RISKSAFE, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση κινδύνων, ελευθερία και ευελιξία για ηλικιωμένους και φροντιστές

Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2023 – Αύγουστος 2025

Κατηγορία Erasmus+ KA220-ADU – Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

ID number: 2023-1-SE01-KA220-ADU-000153813

Ιστοσελίδα: –

Ο ειδικός στόχος της πρότασης RISKSAFE είναι η ανάπτυξη μιας καλά δομημένης, ολοκληρωμένης και ανοικτής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ίδιων των ηλικιωμένων και διαφόρων ενηλίκων που λειτουργούν ως άτυποι φροντιστές (μέλη της οικογένειας, μετανάστες, άτυποι προσωπικοί βοηθοί, κοινωνικοί λειτουργοί από Δήμους ή κοινωνικά επιρρεπείς οργανισμούς), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν έχει προηγούμενη εκπαίδευση ή κατάρτιση.

 

Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα RISKSAFE θα αναπτυχθεί ως μια ευέλικτη, άμεσης πρόσβασης  μαθησιακή προσφορά που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μάθησης στην τρίτη ηλικία και της επικοινωνίας με τους ηλικιωμένους