Πληροφορίες
  • Τίτλος Έργου: Refugee Integration Project: Dignity, Health and Employability (RITDHE)
  • Διάρκεια Έργου:  October 2017 – September 2018
  • Κατηγορία Έργου:  KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών – Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των Προσφύγων
  • Κωδικός Έργου:589664-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA2-CBY-ACPALA
  • Ιστοσελίδα Έργου: https://www.ritdhe.com/
Περιγραφή

Η κρίση για τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πολυάριθμες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη και ζητεί καινοτόμα μοντέλα που προσφέρουν πόρους και πρακτικές λύσεις για το διαφορετικό κοινό-στόχο (νέοι, νέοι πολίτες αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.). Η διακρατική φύση του προβλήματος της μετανάστευσης απαιτεί ένα διαδοχικό, πολυγλωσσικό και πολυδιάστατο παράδειγμα λύσης που να είναι ευέλικτο, προορατικό και κλιμακωτό. Επιπλέον, τα αυξανόμενα προβλήματα ανεργίας των προσφύγων σε όλες τις χώρες εταίρους απαιτούν καινοτόμα μοντέλα που βασίζονται σε ψηφιακά και κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με το Statista (www.statista.com) Τα ποσοστά ανεργίας των προσφύγων κυμαίνονται από περίπου 48,9%, 45,3% και 39,1% στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία αντίστοιχα, ενώ το 63% στη Νότια Αφρική (Brookings Institute) και το 15% στην Τανζανία (Trading Economics). Η Κοινοπραξία του Ιδρύματος Le Menach (LMFC) κατασκευάστηκε για να αξιοποιήσει τις αντίστοιχες δυνάμεις για την κινητοποίηση συνεκτικών λύσεων που βρίσκονται σε τρία βασικά σημεία:

  • Αξιοπρέπεια – χτισμένο σε ημερολόγια συμβάντων.
  • Υγεία – χρησιμοποιώντας το μοντέλο εμπλοκής στον πλανήτη για την υγεία που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Απασχολησιμότητα – Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους εταίρους το οποίο προωθεί την απασχολησιμότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες (www.employability4europe.com και www.employability4africa.com)

Το RITDHE έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ευρεία διατομή δεξιοτήτων απασχόλησης ως ένα πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης. Το RITDHE χρησιμοποιεί το μοντέλο απασχολησιμότητας Ε4 το οποίο βασίζεται ψηφιακά, χρησιμοποιώντας μια σειρά από αξιολογήσεις δεξιοτήτων και αναθέσεις για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την απασχολησιμότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό θα οδηγήσει σε ευκαιρίες για ψηφιακή επαγγελματική εμπειρία. Ως πρώτο βήμα στην απόλαυση, τα τοπικά προγράμματα θα χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία δημιουργίας Dignity Diaries για να συνεργαστούν με τους ντόπιους πρόσφυγες για να καθιερώσουν επικοινωνία και επικοινωνία.

Κατά την περίοδο Αυγούστου έως Οκτωβρίου 2018, οι εταίροι θα δημιουργήσουν πιλοτικά έργα και θα συμμετάσχουν άμεσα στο δίκτυό τους για να εργαστούν για την αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη του μοντέλου πέρα από το επίσημο τέλος του έργου RITDHE.