Πληροφορίες έργου
    • Τίτλος: TRAIL – ‎Teenagers‬: the Road with Autism to Independent Living
    • Χρονική διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2018
    • Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for adult education
    • Αριθμός αναγνώρισης: 2015-1-FR01-KA204-015397
Περιγραφή

Γενικός στόχος του έργου:

TRAIL_Logo_smallNα συμβάλει στον προσδιορισμό και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για τους επαγγελματίες στα πλαίσια των προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης των εφήβων και της πρόσβασής τους στην καθημερινή ζωή. Τελικός στόχος θα είναι η δημιουργία και ολοκλήρωση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αυτισμό.

Επιχειρησιακοί στόχοι:
– Τον προσδιορισμό των υφιστάμενων ορθών πρακτικών, εξετάζοντας ιδιαίτερα ό, τι έχει ήδη δημιουργηθεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά σχετικά με την επονομαζόμενη «εργαλειοθήκη», αλλά και πρακτικές ή πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ευρώπη – αν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του έργου να μελετηθούν επίσης τα κριτήρια και οι δυνατότητες μεταφοράς
– Τη μεταφορά δύο καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που έχουν ήδη εντοπιστεί: διαδραστικό θέατρο και συγγραφή σεναρίων για την εξατομίκευση αλλά και την δημιουργία λύσεων συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων και των ίδιων των εφήβων. Κινητές μονάδες για άμεση παρέμβαση κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητη ζωή ως εξατομικευμένη στήριξη με την την προσαρμογή και του ΗΙΡΕ τετραήμερου σεμιναρίου (TOI Leonardo 2012), που θα ολοκληρωθεί με τις ιδιαιτερότητες της μεταβατικής φάσης
– Να δημιουργήσει επαγγελματικές κοινότητες και να τις εμπλουτίζει μέσω εργαλείων όπως το κοινωνικό διαδίκτυο, προκειμένου να διατηρηθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που σπάνια συνεργάζονται (ερευνητές, επαγγελματίες, ιδρύματα, φορείς λήψης αποφάσεων και χρηματοδότες)
– Να καθορίσει τα κριτήρια και τους δείκτες που θα επιτρέπουν την πρόβλεψη της συνοδείας των εφήβων στην καθημερινή ζωή
– Να μελετήσει τις δυνατότητες παρέμβασης και υποστήριξης (και τη μορφή) των θεσμικών φορέων ή χρηματοδοτών για να κάνει δυνατή την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, εντός των χωρών-εταίρων.

Τι αναμένεται από το έργο;
– Να παρέχει εργαλεία και μεθόδους για επαγγελματίες για να αποφευχθεί η διατάραξη της πορείας τους, κάτι που έχει δραματικές συνέπειες στον αυτισμό, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο όπως η εφηβεία.
– Να υπάρξει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών με σκοπό τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών
– Να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των επαγγελματιών, των ερευνητών και ακόμη και των ίδιων των νέων, με την κατάλληλη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των εργαλείων ΤΠΕ
– Να συλλέξει καινοτόμα εργαλεία, μεθόδους, πρωτοβουλίες, προγράμματα και μαθήματα, προκειμένου να προσφέρει πόρους για τους επαγγελματίες
– Να προσδιορίσει ποιοι από αυτούς τους πόρους θα μπορούσε να είναι κατάλληλοι

Αποτελέσματα

O1 – Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Moodle

 

O3 – Αποτελέσματα Έρευνας

 

O4 – Οδηγός Καινοτομίας

 

O5 – HIPE4ASD

 

O6 – Πολιτισμικό Παιδαγωγικό Θέατρο (CPT)

 

O7 – Μεταφορά Κινητής Μονάδας