Η βάση δεδομένων Μήτις είναι ένα έργο για την παροχή on-line γνώσης μέσω μαθημάτων, συνεντεύξεων και παρουσιάσεων. Τα κύρια σημεία της συζήτησης προέρχονται από τα θέματα-στόχους μας και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές συνθήκες και διαστάσεις, το επιχειρηματικό πνεύμα, την επιβίωση και την προσαρμογή σε ανταγωνιστικές συνθήκες εργασίας, τις βέλτιστες πρακτικές κατά της οικονομικής κρίσης, καινοτόμες start-ups επιχειρήσεις, κλπ.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κοινωνική Συνοχή και Ένταξη

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα & Δημοκρατικές Αξίες

Περιβάλλον και Οικοτουρισμός