Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ικανότητα απασχόλησης των νέων και τη θέση τους στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσω της μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο βασικός στόχος, το έργο αποσκοπεί:

  • Στην αξιολόγηση της κατάστασης των υπό – απασχολούμενων νέων
  • Στη ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών τους όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Στον προσδιορισμό εντός συνόλου δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες θα καθορίζουν τον κοινωνικό επιχειρηματία.
  • Στην ανάπτυξη νέας παιδαγωγικής μεθοδολογίας με βάση τα παιχνίδια για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.
  • Στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού εργαλείου που θα βασίζεται σε μια προηγούμενη παιδαγωγική προσέγγιση.
  • Στη δημιουργία ενός άτυπου, ανοιχτού και συνεργατικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη μάθηση και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, προωθώντας παράλληλα δραστηριότητες κοινής επιχειρηματικότητας (προσέγγιση ομότιμης καθοδήγησης).
  • Στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας για την θεματολογία του έργου και εμπλοκή διαφόρων βασικών παραγόντων.
  • Στον καθορισμό της δυνατότητας μεταβίβασης και της συμβατότητας της αναπτυγμένης προσέγγισης με άλλες συλλογές νέων και με άλλους τομείς μάθησης.