Η κρίση για τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πολυάριθμες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη και ζητεί καινοτόμα μοντέλα που προσφέρουν πόρους και πρακτικές λύσεις για το διαφορετικό κοινό-στόχο (νέοι, νέοι πολίτες αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.). Η διακρατική φύση του προβλήματος της μετανάστευσης απαιτεί ένα διαδοχικό, πολυγλωσσικό και πολυδιάστατο παράδειγμα λύσης που να είναι ευέλικτο, προορατικό και κλιμακωτό. Επιπλέον, τα αυξανόμενα προβλήματα ανεργίας των προσφύγων σε όλες τις χώρες εταίρους απαιτούν καινοτόμα μοντέλα που βασίζονται σε ψηφιακά και κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με το Statista (www.statista.com) Τα ποσοστά ανεργίας των προσφύγων κυμαίνονται από περίπου 48,9%, 45,3% και 39,1% στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία αντίστοιχα, ενώ το 63% στη Νότια Αφρική (Brookings Institute) και το 15% στην Τανζανία (Trading Economics). Η Κοινοπραξία του Ιδρύματος Le Menach (LMFC) κατασκευάστηκε για να αξιοποιήσει τις αντίστοιχες δυνάμεις για την κινητοποίηση συνεκτικών λύσεων που βρίσκονται σε τρία βασικά σημεία:

  • Αξιοπρέπεια – χτισμένο σε ημερολόγια συμβάντων.
  • Υγεία – χρησιμοποιώντας το μοντέλο εμπλοκής στον πλανήτη για την υγεία που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Απασχολησιμότητα – Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους εταίρους το οποίο προωθεί την απασχολησιμότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες (www.employability4europe.com και www.employability4africa.com)