Τι προσφέρουμε

Η InterMediaKT

εστιάζει σε δύο τομείς:

Ανάπτυξη ψηφιακών μέσων & εργαλείων

Digital Tools

Development

Ιστοχώροι

Πλατφόρμες για online learning
(courses, webinars, streaming)

Web/mobile εφαρμογές & παιχνίδια

Γραφιστικά & πολυμέσα ήχου και εικόνας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ψηφιακές δεξιότητες

Παιδιά & νέοι:

 

 • Προγραμματισμός & STEM
 • Web development

Άτομα 65+:

 • Χρήση υπολογιστή
 • Χρήση ίντερνετ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

For children & young people:

 

 • Programming & STEM
 • Web development

For people 65+:

 • Computer use
 • Internet and social media

Οργανισμοί:

For organizations:

 

 • Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας μέσω CMS
 • Ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων e-learning (courses, webinars, etc.)
 • Οργανωσιακός ψηφιακός μετασχηματισμός (εργαλεία τηλεδιασκέψεων, εταιρικά emails, υπηρεσίες cloud, ημερολόγιο, εργαλεία διαχείρισης εργασιών & έργων)
 • Χρήση εργαλείων επικοινωνίας & marketing (ενημερωτικά δελτία, storytelling, διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφορά στατιστικών στοιχείων).

 

 • Website development and management through CMS platforms
 • Online learning tools development and management (courses, webinars, etc.)
 • Organizational digital transformation (web conference tools, company emails, cloud services, calendar, project management tools)
 • Communication and marketing tools (newsletter, storytelling, social media advertising and analytics)

Δεξιότητες απασχολησιμότητας

Career upskilling

Μαθησιακές δεξιότητες & Soft skills

Δεξιότητες

του 21ου αιώνα

21st Century skills

Employability skills

Career upskilling

Soft skills

Κοινωνική

επιχειρηματικότητα

Social

Entrepreneurship

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα & την κοινωνική καινοτομία

Κοινωνικός αντίκτυπος:

Φέρνοντας την αλλαγή επιλύοντας κοινωνικά προβλήματα

Storytelling

Βήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού

Business Canva, Χρηματοδότηση, Νομικό πλαίσιο, Branding, Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

Pitching

Πως παρουσιάζουμε την ιδέα μας

Introduction to entrepreneurship & social innovation

Social impact

Bringing change by solving social problems

Business planning steps

Business Canva, Funding, Legal framework, Branding, Marketing and Advertising

Storytelling

Pitching

How to present an idea