TRAIL – ‎Teenagers‬: the Road with Autism to Independent Living

Περιγραφή

Σήμερα ο αυτισμός επηρεάζει 3,3 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1 άτομο στα 150 διαγιγνώσκεται με αυτή την αναπηρία στην Ευρώπη. Παρόλο που έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες προσπάθειες από τα σχέδια για τον αυτισμό όσον αφορά τη διάγνωση, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και την πρόσβαση στην καθημερινή ζωή, η εφηβική φάση που οδηγεί στην ανεξάρτητη ζωή, μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καλύπτεται και χρηματοδοτείται πολύ ανεπαρκώς.

Αντιμετωπίζοντας αυτές τις παρατηρήσεις, η πρόκληση είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά πλαίσια, τη βούληση και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων και να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα υπάρχοντα καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους στους επαγγελματίες (εκπαίδευση, κοινωνικά) για να συνοδεύσουμε τη μετάβαση προς την κανονική και ανεξάρτητη ζωή. Οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δίκτυα και υφιστάμενες πρακτικές όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες παρέμβασης. Το έργο TRAIL θα απευθυνθεί σε αυτούς τους επαγγελματίες προκειμένου να τους βοηθήσει να συνοδεύσουν καλύτερα τη φάση της μετάβασης, οι έφηβοι είναι έμμεσα ωφελούμενοι.

Γενικός στόχος:
Να συμβάλει στον προσδιορισμό και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τους επαγγελματίες και πλαισίων παρέμβασης που θα επιτρέψουν την υποστήριξη της φάσης της εφηβείας και την πρόσβασή τους στην κανονική ζωή. Τελικός στόχος θα είναι να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση ή/και οι συστάσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών σχεδίων για τον αυτισμό.

Επιχειρησιακοί στόχοι
-Να εντοπιστούν οι υπάρχουσες καλές πρακτικές, εξετάζοντας ιδιαίτερα τι έχει δημιουργηθεί στα κράτη και στον Καναδά όσον αφορά μέσα όπως η “εργαλειοθήκη” αλλά και πρακτικές ή πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ευρώπη – αν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του έργου να μελετηθούν επίσης τα κριτήρια και οι δυνατότητες μεταφοράς
-Μεταφορά 2 καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που έχουν ήδη εντοπιστεί : διαδραστικό θέατρο και συγγραφή σεναρίων (Σουηδία – TP TEATERN) για την εξατομίκευση της συνοδείας και επίσης για τη δημιουργία συνεργατικών λύσεων μεταξύ διαφόρων φορέων και των ίδιων των εφήβων, κινητές μονάδες (APAJH38 – Λυών) που παρεμβαίνουν άμεσα κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης ζωής ως εξατομικευμένη υποστήριξη και επίσης προσαρμογή του 4ήμερου σεμιναρίου HIPE (TOI Leonardo 2012) που θα συμπληρωθεί με τις ιδιαιτερότητες της μεταβατικής φάσης.
-Να δημιουργηθούν επαγγελματικές κοινότητες και να εμπλουτιστούν μέσω εργαλείων όπως το social WEB, προκειμένου να διατηρηθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων που σπάνια συνεργάζονται (ερευνητές, επαγγελματίες, ιδρύματα, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και χρηματοδότες)
-Να καθοριστούν τα κριτήρια και οι δείκτες που θα επιτρέψουν την πρόβλεψη της συνοδείας των εφήβων στην κανονική ζωή
-Να μελετηθούν οι δυνατότητες παρέμβασης ή υποστήριξης (και με ποια μορφή) των θεσμικών φορέων ή των χρηματοδοτών, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, εντός των χωρών της εταιρικής σχέσης.

Τίτλος: TRAIL – ‎Teenagers‬: the Road with Autism to Independent Living

Χρονική διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2018

Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for adult education

Αριθμός αναγνώρισης: 2015-1-FR01-KA204-015397

Ιστοσελίδα: trail-project.org

 

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΈΡΓΟ;

  • Παροχή εργαλείων και μεθόδων στους επαγγελματίες για την αποφυγή των διαταραχών στην πορεία της ζωής, οι οποίες είναι δραματικές στον αυτισμό και αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τους εφήβους με αυτισμό.
  • Να προβεί σε συγκριτική έρευνα μεταξύ των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, προκειμένου να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές.
  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ανταλλαγής απόψεων μεταξύ δικτύων, επαγγελματιών, ερευνητών και ακόμη και των ίδιων των νέων ενηλίκων με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των εργαλείων που βασίζονται στην πληροφορική.
  • Να συγκεντρώσει καινοτόμα εργαλεία, μεθόδους, πρωτοβουλίες, έργα, μαθήματα, προκειμένου να προσφέρει πόρους στους επαγγελματίες
  • Να προσδιοριστεί ποιοι από αυτούς τους πόρους θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι και σχετικοί.

Η κοινοπραξία αποτελείται στην πλειονότητά της από προηγούμενους εταίρους του επιτυχημένου έργου HIPE. PAPILLONS BLANCS de Dunkerque – SAMO (Γαλλία) ο φορέας υλοποίησης είναι ένας σύλλογος που ασχολείται με τη συνοδεία ατόμων με κάθε είδους αναπηρία και πιο πρόσφατα με νεαρούς ενήλικες με αυτισμό – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) θα βοηθήσει τους εφήβους για τη μετάβαση από το σχολείο στην ανεξάρτητη ζωή, καθώς εργάζονται σε στενή συνεργασία. FORO TECNICO DE FORMACION (Ισπανία) ένα εθνικό πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης για την επαγγελματική κατάρτιση – PASSEPORT EUROPE (Γαλλία) ήταν ο συντονιστής του HIPE4ASD και υπεύθυνος για τη διαδικασία αξιοποίησης – NATIONAL AUTISTIC SOCIETY (Ηνωμένο Βασίλειο) ενεργεί στον τομέα της στόχευσης και η οποία θα συνδεθεί με ορισμένες on- τρέχουσες δραστηριότητες και έργα που θα γίνουν και αυτό θα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία – TP-TEATERN (Σουηδία) και APAJH38 (Γαλλία) ως ιδρύματα εμπειρογνωμόνων που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους

Καθώς οι κοινωνικοί ιστοί και οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες αποτελούν βασικά εργαλεία για το έργο TRAIL, η INTERMEDI@KT (Ελλάδα) εντάχθηκε στην ομάδα λόγω της μεγάλης εμπειρίας και των ικανοτήτων της να βοηθήσει και να στηρίξει το έργο των κοινοτήτων, αλλά και της εμπειρογνωμοσύνης της σε εργαλεία ΤΠΕ που θα έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για την αξιοποίηση.

Ο Γάλλος εθνικός υπεύθυνος του έργου Guillaume BLANCO και πολλοί άλλοι σημαντικοί παράγοντες του τομέα, ιδίως οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, θα βοηθήσουν το έργο TRAIL να παρέχει τις καλύτερες πρακτικές στους επαγγελματίες που συνοδεύουν τους νέους ενήλικες με αυτισμό για να εισέλθουν στην καθημερινή ζωή με καλύτερες συνθήκες για τον καθένα από αυτούς.