IVEA-Innovation Vocational Education for Autism

Περιγραφή

Το έργο IVEA – Innovative Education for Autism σκοπεύει να απαντήσει στους γενικούς στόχους και στόχους του προγράμματος Erasmus+, καθώς και σε συγκεκριμένες προτεραιότητες στον τομέα του. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με διαταραχή αυτισμού (Spectrum Disorder Autism), ώστε να ενισχύσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οδηγού για την προώθηση της απασχόλησης ατόμων με ASD. Υπό την έννοια αυτή, το σχέδιο ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους και σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, καθώς και στις οριζόντιες και ειδικές προτεραιότητες για κάθε τομέα:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +

Ο κύριος στόχος του IVEA είναι η κοινωνική ένταξη των ατόμων με ASD και μια πιο εστιασμένη κουλτούρα σε μια μη διακριτική και ενεργή ιδιότητα του πολίτη, προωθώντας την κριτική σκέψη σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Το έργο IVEA θα συμβάλει στην επίτευξη διαφορετικών στόχων που σχετίζονται με καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του πληθυσμού με ASD, παρέχοντας παράλληλα έναν νέο ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο οδηγό για ένταξη μέσω της απασχόλησης. To IVEA σκοπεύει να δημιουργήσει μια ενεργή συνέργεια με τις οργανώσεις των εταίρων σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση και τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς. Η πρόταση αυτή θα φέρει μια πιο σύγχρονη, δυναμική, αφοσιωμένη και επαγγελματική προσέγγιση μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων μεθόδων με τη χρήση της αυτό-αξιολόγησης από άτομα με ASD. Συνήθως τα άτομα με ASD, δεν έχουν την ευκαιρία να δίνουν τη δική τους γνώμη στις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο πληθυσμός θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες στην απασχόληση όπως και άλλοι άνθρωποι. Το πρόγραμμα IVEA προτίθεται να αποδώσει θετικό κοινωνικό και πολιτισμικό αντίκτυπο με την έκδοση ενός διαδραστικού οδηγού για την ένταξη ατόμων με Α50. Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει στην απασχόληση ατόμων με ASD.

Τίτλος Έργου: IVEA – Innovative Vocational Education for Autism

Διάρκεια Έργου:  Οκτώβριος 2018 – Μάρτιος 2021

Κατηγορία Έργου:  KA2 – Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Κωδικός Έργου: 2018-1-PT01-KA202-047368

Ιστοσελίδα: https://ivea-project.eu/

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η κοινωνική ένταξη ενσωματώνει διαφορετικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της απασχόλησης. Η βασική ιδέα αυτού του έργου είναι η παροχή καινοτόμων μεθοδολογιών που θα δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στα άτομα με ASD να συμπεριληφθούν στην κοινωνία. Έτσι, το παρόν σχέδιο προτείνει:

  1. Να προωθήσουμε την κοινωνική ευαισθητοποίηση απέναντι στο ASD σε διάφορες χώρες, συγκεκριμένα στις χώρες εταίρους, προτείνοντας έναν νέο οδηγό που θα ενισχύσει τις εγκάρσιες αρμοδιότητες για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με ASD. Αυτός ο οδηγός θα είναι επίσης πολύ χρήσιμος για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών και κριτικών σκέψεων, καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του διαχωρισμού.
  2. Να ενισχυθεί η πρόσβαση καθώς και η συμμετοχή του μειονεκτούντος πληθυσμού με ASD με τη μείωση των αποκλίσεων στις ευκαιρίες απασχόλησης. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εργοδοτών σχετικά με τις ικανότητες και τις δυσκολίες αυτού του πληθυσμού με βάση την αυτοαξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων.
  3. Να εφαρμοστούν ανοικτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή: χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους για την ανάπτυξη ΤΠΕ μεταξύ όλων των εταίρων στην αποτελεσματική επικοινωνία και διάδοση του έργου (π.χ. διασκέψεις skype, κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες και άλλα ψηφιακά μέσα).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ)

Όσον αφορά τον ειδικό τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα δοθεί προτεραιότητα:

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων επαγγελματικής κατάρτισης με εργοδότες που αποσκοπούν στην προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία, ιδίως στην κατοχή ανθρώπων με ASD.

Ανάπτυξη ενός ολιστικού οδηγού για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με ASD, από την άποψη των ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρικών σχέσεων. Έτσι, το έργο δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής σύμπραξης ΕΕΚ που στοχεύει στην προώθηση της μάθησης σε όλες τις μορφές της με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και εταιρειών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις χώρες των εταίρων και σε συγκεκριμένες τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις που εμπλέκονται στο έργο IVEA.