SETTLE – Social ‪‎Entrepreneurship‬ Training via icT Learning Environments

Περιγραφή

Για να επιτύχει η στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Ευρώπη πρέπει να τονώσει την επιχειρηματική νοοτροπία των νέων, να ενθαρρύνει την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων και να προωθήσει μια κουλτούρα που να είναι πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση περισσότερο επιχειρηματικών στάσεων και συμπεριφορών έχει αναγνωριστεί ευρέως. Τα οφέλη της εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας δεν περιορίζονται στην ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων, των καινοτόμων εγχειρημάτων και των νέων θέσεων εργασίας. Η επιχειρηματικότητα είναι μια ικανότητα για όλους, βοηθώντας τους νέους να είναι πιο δημιουργικοί και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε οτιδήποτε αναλαμβάνουν (“Η επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως στις μη επιχειρηματικές σπουδές” (EC: 2008).

Καθώς γίναμε μάρτυρες μιας συνολικής αποτυχίας της ελεύθερης ροής κεφαλαίων, η οποία είχε διαφημιστεί ως πηγή παγκόσμιας ευημερίας και ανάπτυξης, πιστεύουμε ότι όχι μόνο οι οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις κινούνται προς διάσωση. Στην πραγματικότητα, στην κοινωνία των πολιτών, όπου βρίσκουμε την πιο ζωντανή συλλογή δυναμικών και ποικίλων έργων κοινωνικής καινοτομίας. Κατά κανόνα, η πλειονότητα αυτών των πρωτοβουλιών και έργων είναι ανεξάρτητες από τη δημόσια πρωτοβουλία και αποτελούν μέρος ενός κινήματος νέων συμπεριφορών των πολιτών προς τη συνυπευθυνότητα και την επίλυση κοινών προβλημάτων. Η ευκαιρία έγκειται στην επίγνωση αυτών των αλλαγών, στην ενδυνάμωση αυτών των διαφορετικών ομάδων και ανθρώπων, στη σύνδεσή τους και στην παροχή ενός γόνιμου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα δημιουργηθεί μια ζωντανή κοινότητα κοινωνικής καινοτομίας (SIS: 2011).

Το Συνέδριο της ΕΕ του 2006 με θέμα “Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning” περιέγραψε λεπτομερώς ένα ευρύ φάσμα πιθανών δράσεων που θα μπορούσαν να αναληφθούν από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, με την ανάπτυξη στρατηγικής για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δέσμης πρωτοβουλιών. Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωμάτωσε την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη στρατηγική της “Ευρώπη 2020”, η οποία αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το σχέδιο δράσης “Επιχειρηματικότητα 2020” είναι “ένα σχέδιο για αποφασιστική κοινή δράση με στόχο την απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού της Ευρώπης, την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και την επανάσταση στην κουλτούρα της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη” (σελ. 5). Η επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο πυλώνας δράσης 1 του προτεινόμενου σχεδίου.

Η οικονομική κρίση της Ευρώπης καθώς και οι προκλήσεις της νέας κοινωνίας (περιβαλλοντική βιωσιμότητα , γήρανση, κοινωνική ένταξη) έχουν ανοίξει τις πόρτες στο κοινωνικοοικονομικό επιχειρηματικό μοντέλο. Το σύνθημα “δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας χωρίς κοινωνική επιχειρηματικότητα” δρομολόγησε την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η “Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα” (COM2011) αποσκοπεί στην προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική οικονομία, ενεργώντας σε τρεις άξονες: αύξηση της χρηματοδότησης και διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενίσχυση της φήμης του κοινωνικού τομέα, εξορθολογισμός του νομικού περιβάλλοντος και μείωση της γραφειοκρατίας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική συνιστά επίσης ότι “τόσο οι νέοι όσο και οι καθιερωμένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρησή τους έχει καλή διαχείριση και μπορεί να αναπτυχθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει τη διασταυρούμενη γονιμοποίηση με καινοτόμους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς τομείς. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα ιδίως στο πλαίσιο των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (για κοινωνικές νεοφυείς επιχειρήσεις). Τα λίγα παραδείγματα που υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς αξίζει να υποστηριχθούν και να επεκταθούν. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες θα πρέπει επίσης να μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από άλλους επιχειρηματίες ή τραπεζίτες”.

Τίτλος: SETTLE – Social ‪‎Entrepreneurship‬ Training via icT Learning Environments

Χρονική διάρκεια: Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017

Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for vocational education and training.

Αριθμός αναγνώρισης: 2015-1-UK01-KA202-013761

Ιστοσελίδα: settle-project.eu

Στόχος του σχεδίου SETTLE είναι η δημιουργία ενός πλαισίου μάθησης και κατάρτισης για την προώθηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών , συμβάλλοντας στην στρατηγική της “Ευρώπης 2020” για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, νέες στρατηγικές και θέσεις εργασίας.

Το έργο θα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:

– Νέοι κοινωνικοί επιχειρηματίες

– Νέοι επιχειρηματίες

– Κοινωνικοί intrapreneurs (όσοι ενδιαφέρονται για την συλλογική κοινωνική επιχειρηματικότητα)

– Ασκούμενοι και φοιτητές

– Εκπαιδευτές κοινωνικής επιχειρηματικότητας

– Εκπαιδευτές και ομιλητές διοίκησης επιχειρήσεων

– Εμπειρογνώμονες στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα γενικότερα

– Εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων

– Εμπειρογνωμόνων στην υλοποίηση δραστηριοτήτων και την κατάρτιση

– Φορείς χάραξης πολιτικής

– Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς

Από τον Οκτώβριο του 2015 έως το Σεπτέμβριο του 2017, έξι εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Λιθουανία θα αναπτύξουν τους ακόλουθους πνευματικούς άξονες:

 • Ευρωπαϊκή προσέγγιση στην μάθηση και την κατάρτισης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πορεία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • SETTLELab ανοικτή πλατφόρμα για την εκμάθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 
Περιγραφή
 

IO1: Learning and training for social entrepreneurship.

Final full report (EN, pdf)

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή
Γλωσσάριο

 1. Μεθοδολογικό υπόβαθρο
 2. Επισκόπηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 3. Συμμετέχοντες στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 4. Κοινωνικός Επιχειρηματίας
 5. Εκπαίδευση και κατάρτηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 6. Μελέτες περιπτώσεων
 7. Συμπεράσματα
 8. Πολιτικές Συστάσεις

Αναφορές


IO2: Developing a EU Social Enterprise Learning Pathway

Final full report (EN, pdf)
Final full report (DE, pdf)
Final full report (GR, pdf)
Final full report (LT, pdf)
Final full report (FR, pdf)
Final full report (ES, pdf)

Περιεχόμενα:

 • Ανασκόπηση των απαιτήσεων κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλη την ΕΕ
 • Χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).
 • Τι προσφέρει το ΕΠΕΠ στο πρόγραμμα SETTLE;
 • Ποια προσόντα καλύπτει το ΕΠΕΠ;
 • Τι καλύπτουν τα επίπεδα του ΕΠΕΠ;
 • Πώς σχετίζεται το ΕΠΕΠ με τη διαδικασία της Μπολόνια;
 • Συστάσεις για μια πορεία μάθησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις της ΕΕ
 • Τι έχει ήδη αναπτυχθεί;
 • Τα υφιστάμενα προσόντα για την Κοινωνική Επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Περαιτέρω προτάσεις ανάπτυξης
 • Αναφορές

IO3: SETTLELab – Open platform for learning on social entrepreneurship

Courses:

 1. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
 3. Χρηματοδότηση και Οικονομική Διαχείριση
 4. Κοινωνική επίπτωση ή Αλλαγή
 5. Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα
 6. Πιστοποίηση – Τελική Εξέταση

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα, στην διεύθυνση: http://lab.settle-project.eu/